ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА І ЛЮДИНИ
МОН УКРАЇНИ ТА
НАН УКРАЇНИ
вул. Преображенська, 3, м. Одеса, 65082 Україна
eksvar@ukr.net
PHYSICAL-CHEMICAL INSTITUTE
FOR ENVIRONMENT AND
HUMAN PROTECTION OF
MES OF UKRAINE AND
NAS OF UKRAINE
3 Preobrazhenska str. Odessa, 65082 Ukraine
eksvar@ukr.net


Відділ №4. Моніторинг навколишнього середовища

Завідуюча відділом: Галина Миколаївна Шихалєєва, кандидат хімічних наук.

Як науковий підрозділ відділ моніторингу навколишнього середовища при ФХІЗНСІЛ МОН і НАН України існує з 1992 р.

Основні пріоритетні напрямки діяльності

Наукове обґрунтування геоекологічних засад раціонального використання природних ресурсів Куяльницького лиману та цінних природних комплексів і ландшафтів прилеглих територій в інтересах сталого розвитку м. Одеса і Одеського регіону.

Розробка і ведення комплексного екосистемного моніторингу водних і наземних екосистем в басейні водозбору Куяльницького лиману як основи для прогнозу стану природного середовища, якості та раціонального використання природного ресурсного потенціалу території.

Вивчення видового різноманіття альгофлори Куяльницького лиману та суміжних з ним водойм, дослідження їх зв'язку з природними та антропогенними факторами.
Флористичні дослідження узбережжя Куяльницького лиману та паркових зон Хаджибейсько-Куяльницького пересипу.

Вивчення стійкості і адаптації рослин до екстремальних факторів середовища (засолення, посуха, забруднення).
Просторово-тимчасове моделювання стану екосистем із застосуванням сучасних ГІС технологій і космічних знімків.

Просторово-тимчасове моделювання стану екосистем із застосуванням сучасних ГІС технологій і космічних знімків.

При виконанні комплексних досліджень залучаються фахівці різних профілюючих ВНЗ:

Перелік основних публікацій

1. Эннан А.А., Шихалеева Г.Н., Бабинец С.К., Чистов А.С. Об экологической ситуации в микрорайоне «Лузановский» г. Одессы // Чрезвычайные ситуации и гражданская защита. – Одесса, 1999. – № 1 (5). – С. 12-16.
2. Эннан А.А., Шихалеева Г.Н., Бабинец С.К. и др. Оценка влияния антропогенного воздействия на почвы микрорайона «Лузановский» / /Межвед.научн. сб. Украины Метеорология, климатология и гидрология. – 1999. – Вып. 36. – С. 342-353.
3. Эннан А.А., Шихалеева Г.Н., Бабинец С.К. и др. Мониторинг состояния прибрежной зоны акватории Одесского залива / /Межвед. научн. сб. Украины « Метеорология, климатология и гидрология». – 1998. – Вып. 35. – С. 366-373.
4. Эннан А.А., Шихалеева Г.Н., Редько Т.Д. и др. Оценка антропогенного воздействия на состояние прибрежной акватории Лузановки// Межвед.научн. сб. Украины «Метеорология, климатология и гидрология». – 1999. – Вып. 39. – С. 299-305.
5. Товстуха Н.И., Петрушенко В.В., Шихалеева Г.Н.,Бабинец С.К. Хронология формирования ассортимента древесно-кустарниковых растений в парках низовья Куяльницкого лимана (г.Одесса)/ Сб. Науковий Вісник Чернівецького університету. Випуск 145. Біологія. Чернівці. 2002. – С. 219 – 223.
6. Адобовский В.В., Шихалеева Г.Н., Шурова Н.М. Современное состояние и экологические проблемы Куяльницкого лимана // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа: Сб. науч. тр. - Севастополь, 2002. – С. 261-265.
7. Шихалеева Г.Н., Бабинец С.К., Редько Т.Д. и др. Изучение динамики содержания биогенных компонентов в акватории Куяльницкого лимана// Межвед.научн. сб. Украины «Метеорология, климатология и гидрология». - Одесса, №48. - 2004. - С. 313-321.
8. Васильева Т.В., Шихалеева Г.Н., Эннан А.А. Инвазионные виды американского происхождения во флоре побережья Куяльницкого лимана // Вісн. аграрної науки Південного регіону. Сільськогосподарські та біологічні науки. – Одеса: СМИЛ, 2005. – Вип. 6. – С. 214-220.
9. Герасим’юк В.П., Шихалєєва Г.М., Еннан А.А. Еколого-флористичний аналіз водоростей Куяльницького лиману // Вісн. ОНУ. Біологія.– 2006. – Т.11, вип. 6. – С. 93-105.
10. Эннан А.А., Шихалеева Г.Н., Мариняко Л.А. и др. Трансформация углеводородов нефти в воде повышенной минерализации на примере Куяльницкого лимана //Вісн. ОДЕУ. – 2006. – Вип. 3. – С. 22-29.
11. Эннан А.А., Шихалеева Г.Н., Бабинец С.К. и др.. Особенности ионно-солевого состава воды Куяльницкого лимана// Вісн. ОНУ. Химия. – 2006. – Т. 10, вып. 1-2. – С. 51-58.
12. Герасим'юк В.П., Еннан А.А., Шихалєєва Г.М. и др..Водорості річки Великий Куяльник // Вісн. ОНУ імені Мечникова. Біологія. – 2008. – Т. 13, вип. 14. – С. 37-52.
13. Шихалеева Г.Н., Бабинец С.К., Чурсина О.Д., Васильева Т.В. К вопросу о миграции и аккумуляции тяжелых металлов в системе «почва – растения/ Сб. науч. трудов «Экологические проблемы промышленных городов», часть 2. / Под ред. проф. Т.И. Губиной. – г. Саратов, 2009 г. – С. 274-277.
14. Эннан А.А., Шихалеева Г.Н., Бабинец С.К., Чурсина О.Д.. Тенденции накопления тяжелых металлов в компонентах окружающей среды территории курортного комплекса «Куяльник-Лузановка» /: Зб. докл. та ст. « Екологія міст та рекреаційних зон» / за загальн. ред. В.М. Небрат. – Одеса: «ІНВАЦ», 2009. – С. 210-21.
15. Эннан А.А., Шихалеева Г.Н., Бабинец С.К., Кирюшкина А.Н.. Экологическое состояние природной среды лиманно-морского курортного комплекса «Куяльник-Лузановка» и водной экосистемы Куяльницкого лимана. Перспективы развития/ : Зб. докл. та ст. «Екологія міст та рекреаційних зон». / за загальн. ред . В.М. Небрат. – Одеса: «ІНВАЦ», 2009. – С. 216-221.
16. Шихалеева Г.Н., Сизо А.В., Эннан А.А., Бабинец С.К.. Использование геоинформацион-ных систем в экологическом мониторинге на примере бассейна Куяльницкого лимана/ : Зб. докл. та ст. «Екологія міст та рекреаційних зон» / за загальн. ред. В.М. Небрат. – Одеса: «ІНВАЦ», 2009. – С. 258-262.
17. Эннан А.А., Шихалеева Г.Н., Адобовский В.В. и др. Современное гидроэкологическое состояние Куяльницкого лимана (Северо-Западное Причерноморье) / Зб. докл. та ст. «Екологічні проблеми Чорного моря», м. Одеса, 29-30 жовтня 2009 р. – С. 247-249.
18. Г.Н.Шихалеева , А.А.Эннан, С.К.Бабинец, О.Д.Чурсина . Миграция и аккумуляция свинца в водной экосистеме Куяльницкого лимана //Вісник ОНУ імені Мечникова. Хімія.- 2009. – Т.14. – Вип.11. – С. 81 -91.
19. А.А.Эннан, Г.Н.Шихалеева, С.К.Бабинец , О.Д. Чурсина Экологическое состояние Куяльницкого лимана / Бюлетень «Стан навколишнього природного середовища в Одеській області» Держуправління навк.природного середовища в Одеській обл., 2009, в 3-х част, част.111. С. 45-49.
20. Є.В.Обухов, Г.М.Шихалєєва, С.К.Бабінець, І.С.Кузьміна Лабораторні дослідження інтенсивності випаровування з поверхні вод різної мінералізації/ Метеорологія, Кліматологія та гідрологія: Міжвідомчий наук.збірн.України / Голов.ред С.М.Степаненко.- Одеса.:Вид.»ТЕС», 2010.- Вип.51.- С. 243-247.
21. Кирюшкина А.Н., Шихалеева Г.Н., Бабинец С.К., Чурсина О.Д. Сезонная динамика и распределения формальдегида по акватории Куяльницкого лимана (Северо-Западное Причерноморье)/ 36.докл. та ст. „Еколопя міст та рекреащйних зон"/ За загальн. ред. В.М.Небрат. - Одеса: „1НВАЦ", 2010. - с. 170 - 174.
22. Кузьмина И.С, Шихалеева Г.Н., Бабинец С.К., Каребин А.В. Распределение фенолов в воде и донных отложениях Куяльницкого лимана (Северо-Западное Причерноморье)/ Зб.докл. та ст. „Екологія міст та рекреаційних зон»/За загальн. ред. В.М.Небрат.- Одеса: „1НВАЦ», 2010.- с.200-204.
23. Г.М.Шихалєєва, А.А.Еннан, В.П. Герасим’юк, О.Д. Чурсіна, С.К. Бабінець, Г.М.Кірюшкіна Біоіндикація важких металів макроводоростями Куяльницького лиману (Північно-Західне Причорномор’я) / / Наук.зап.Терноп.нац.пед.ун-ту. Сер.Біол., 2010, №3 (44) .- С.317-320.
24. А.А.Эннан, Г.Н.Шихалеева, А.В. Сизо, С.К.Бабинец Оценка качества воды Куяльницкого лимана по комплексу гидрохимических показателей с применением геоинформационных систем / Вестник ОНУ имени Мечникова. Химия , 2010. - Т. 15, вып.13.- С.61-71.
25. Петрушенко В.В., Васильева Т.В., Шихалеева Г.Н., Эннан А.А. Подбор ассортимента древесно-кустарниковых растений для экологическрй реабилитации техногенного загрязнения окружающей среды// Сб. научн.трудов «Экологические проблемы промышленных городов»/Под ред.. Е.И.Тихомировой. Саратов:Изд-во СГТУ, 2011.-с.142-145.
26. .Герасимюк В.П., Шихалеева Г.Н. , Эннан А.А. Современное видовое разнообразие альгофлоры Куяльницкого лимана и сопредельных водоемов /Межд. научн . журн. Альгология, 2011,- №2.- С.226-240.
27. Сизо А.В., Шихалеева Г.Н., Эннан А.А. Методологические аспекты организации геоинформационной поддержки экологического мониторинга и оценки качества поверхностных вод (на примере Куяльницкого лимана) / Ученые записки Таврического национального ун-та им. В.И.Вернадского, География. г.Симферополь.- 2012.- Вып. 24(63)03.- С.100-114.
28. Бондаренко О.Ю., Васильєва Т.В., Петрушенко В.В., Шихалєєва Г.М., Кірюшкіна А.М. Синантропні види рослин у структурі фітоценозів узбережжя Куяльницького лиману /Аграрний вісник Причорномор'я. - 2012.- Вип.61. - С. 26-30.
29. Эннан А.А., Шихалеева Г.Н. , Адобовский В.В., Герасимюк В.П., Шихалеев И.И., Кирюшкина А.Н. Деградация водной экосистемы куяльницкого лимана и пути ее восстановления /Причорноморський екологічний бюллетень.-.Одеса, 2012, № 1 (43).- С.75-85.
30. Эннан А.А., Шихалеева Г.Н., Петрушенко В.В., Шихалеев И.И.Кирюшкина А.Н. Фитоценотическое регулирование природной рекреационной емкости территории курортного комплекса «Куяльник» (Северо-Западное Причерноморье, Украина)/ Біологічний вісник Мелітопольського пед..ун-ту імені Богдана Хмельницького .- Мелітополь: Друкарня «Люкс», 2012.- №2 (2). – С.112-121.
31. Г. М. Шихалєєва, А. А. Еннан, О. Д. Чурсіна, І. І. Шихалєєв, І. С. Кузьміна Дослідження рівня забруднення важкими металами донних відкладень Куяльницького лиман/ Вестник ОНУ.Химия.- 2012.- Т.17, вып.3(43).-с.69-76.
32. Г.Н. Шихалеева, А.А. Эннан, О.Д. Чурсина, И.И. Шихалеев, А.Н. Кирюшкина, И.С.Кузьмина Многолетняя динамика водно-солевого режима Куяльницкого лимана/ Вестник ОНУ.Химия.- 2013.- Т.18, вып. 3 (47). – с. 67-78.