ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА І ЛЮДИНИ
МОН УКРАЇНИ ТА
НАН УКРАЇНИ
вул. Преображенська, 3, м. Одеса, 65082 Україна
eksvar@ukr.net
PHYSICAL-CHEMICAL INSTITUTE
FOR ENVIRONMENT AND
HUMAN PROTECTION OF
MES OF UKRAINE AND
NAS OF UKRAINE
3 Preobrazhenska str. Odessa, 65082 Ukraine
eksvar@ukr.net


Відділ №3. Теоретичні основи уловлювання і утилізації кислих газів

Завідуючий відділом: доктор хімічних наук, професор Алім Абдул-Амідовіч Еннан.

Відділ створений як окремий науковий підрозділ у структурі інституту, в 1992 р. на основі кафедри хімічних методів захисту навколишнього середовища (КХМЗНС) Одеського держуніверситету імені І.І.Мечникова та Інженерного центру «Екологія в зварювальному виробництві (EKSVAR)».

На протязі існування відділу основними напрямками діяльності була розробка теоретичних основ уловлювання пріоритетних кислих газів-забруднювачів, таких як тетрафторид кремнію, фторид водню, оксиди сірки (IV) та (VI).

Зокрема виконувались систематичні дослідження особливостей взаємодії тетрафториду кремнію та фториду водню – основних фторовмісних компонентів технологічних газів, що утворюються при виробництві фосфоровмісних мінеральних добрив та фосфору, з аліфатичними моно-, ді- та поліамінами, а також азото і кисневмісними органічними основами інших типів. Ці роботи були спрямовані на пошук ефективних нових хемосорбентів і на можливість реалізації енергозберігаючих технологій утилізації продуктів сорбції з отриманням різнорідної комерційно привабливої продукції.

Науковою школою А. А.-А. Еннана були виконані систематичні дослідження комплексоутворення тетрафториду кремнію, кремнійфторводневої і фторводневої кислот з різними класами азот- і кисневмісних органічних основ; вивчені структурні і термохімічні характеристики, реакційна здатність аддуктів; виявлені кореляційні залежності між основністю лігандів і фізико-хімічними властивостями аддуктів. Зокрема, експериментально встановлена і теоретично обґрунтована тенденція до стабілізації транс-ізомерів гексакоординаційних тетрафторкомплексів кремнію; визначено особливості структурної реорганізації зазначених комплексів у ході реакцій дегідрофторування, які призводять до утворення мономерних і полімерних фторорганічних похідних тетраедричного кремнію з ковалентними зв'язками кремній-азот і кремній-кисень.

Результати досліджень в області хімії неорганічних фторидів дозволили вперше сформулювати концептуальні засади апріорного вибору органічних азото- і кисневмісних хемосорбентів кислих газів, і розробити методи і засоби захисту навколишнього середовища і людини від впливу токсичних речовин, а також технології утилізації фторорганічних сполук – сировини для отримання продукції господарського та виробничого призначення.

На основі дослідження хемосорбції оксиду сірки (IV) водою і водними розчинами азото- і кисневмісних органічних основ показано, що в якості показника ефективності зв’язування кислих газів (SO2) хемосорбційними системами поряд з константами стійкості “онієвих” солей рекомендується використовувати ефективну константу Генрі. Показано вплив основності, гідратаційних властивостей етаноламінів, рН і парціального тиску SO2 на загальну його розчинність у зазначених хемосорбентах. Виявлено вклади хімічної та фізичної складових у значення загальної розчинності. Встановлено, що зі зменшенням основності етаноламіну і підвищенням ступеня його гідратації у ряду метилмоно-, моно-, ді- та триетаноламін константа всалювання у рівнянні Сеченова для фізичної сорбції SO2 знижується.

Встановлено, що етаноламіни та аміногуанідін, на відміну від аліфатичних амінів, бензиламінів, етилендіаміну та його похідних у водних розчинах інгібують процеси сульфоокислення сірчистих сполук. Це полегшує термічну регенерацію сорбентів при проведенні десульфуризації відхідних газів при санітарній очистці повітря, а також дозволить у майбутньому (у розвиток початих досліджень) отримувати іммобілізовані етаноламінами хемосорбенти, призначених для іонообмінного хроматографічного розділення сірковмісних оксианіонів (сульфітів, сульфатів і дитіонатів) при їх сумісній присутності в розчинах.

Вперше за оригінальною методикою синтезовані N-алкіловані похідні амінометансульфокислоти, які є перспективною сировиною для одержання не тільки хемосорбентів, а й противірусних, антимікробних і антиоксидантних препаратів та буферних розчинів, що використовуються при проведенні біологічних та біохімічних досліджень.

Особлива увага на протязі діяльності відділу приділялася вивченню механізмів хемосорбції кислих газів різноманітними іонообмінними волокнистими матеріалами (ІВМ), традиційно використаними для спорядження протигазових і газопилозахисних легких респіраторів. Нажаль на даний час на пострадянському просторі виготовляються лише порівняно дороговартісні ІВМ на основі синтетичних поліакрилонітрильних волокон у Росії та Білорусії.

У зв’язку з цим в якості альтернативи ІВМ були запропоновані імпрегновані волокнисті хемосорбенти (ІВХС), виготовлення котрих можливо здійснювати з використанням досить простого обладнання, а також доступної і дешевої сировини, – неткані волокнисті носії (на основі целюлозних, лавсанових і поліпропіленових волокон) просочені водними розчинами певних хімреагентів.

Перевага ІВХС – можливість використання полотна-носія з нормованими технічними характеристиками і реагентів вітчизняного походження, а також одержання хемосорбційних матеріалів з наперед заданими структурними, фізико-хімічними та експлуатаційними властивостями.

До останнього часу момент “спрацьовування” протигазових фільтрів як в Україні, так і у зарубіжних країнах, встановлюється користувачами респіраторів вельми наближено (органолептично), коли відчувається запах токсикантів у підмасковому просторі, або працівниками відділів охорони праці розрахунковим шляхом на основі даних щодо динамічної поглинальної ємності протигазового фільтра, тяжкості роботи, що виконує користувач, результатів інструментальних вимірювань рівня забруднення повітря під час експлуатації респіратора. У першому випадку оцінка має суб’єктивний характер, а в другому – для одержання необхідної інформації потрібні спеціальне обладнання та підготовлений персонал.

Співробітниками відділу розроблені волокнисті індикаторні хемосорбенти кислих і основних газів (ІВХС(і), використання яких у складі засобів індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) – полегшених газопилозахисних респіраторів, дозволяє користувачам візуально визначати момент “спрацьовування” динамічної поглинальної ємності фільтра за зміною забарвлення ІВХМ при проскоку сорбтиву на внутрішній стороні фільтра. Також розроблені індикаторні волокнисті хемосорбенти–амфоліти ІВХС-А(і), які здійснюють комбіновану очистку повітря як від кислих так і основних газів. Такі матеріали можуть бути використані для спорядження ЗІЗОД співробітників хімічної і коксохімічної промисловості, котрі протягом робочої зміни працюють у цехах з різними джерелами шкідливих викидів.

На рисунках наведені приклади індикації “спрацьовування” динамічної поглинальної ємності протигазових фільтрів (ПГФ).
а – початкове забарвлення фільтрів; б і в – забарвлення “спрацьованих” ПГФ SO2 і NH3, відповідно.

Перелік основних публікацій

1. Хома Р.Е., Шестака А.А., Эннан А.А., Гельмбольдт В.О. О составе продуктов взаимодействия оксида серы (IV) с водными растворами этаноламинов // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2011. – Т. 16, № 5. – С. 105-113. [eLIBRARY]
2. Хома Р.Е. Гидролитическая устойчивость «ониевых» сульфитов этаноламинов и аминов // Вопросы химии и хим. технологии. – 2011. – № 4(2). – С. 253-255. [eLIBRARY]
3. Хома Р.Е., Шестака А.А., Гельмбольдт В.О. О взаимодействии оксида серы (IV) с водными растворами этаноламинов // Журн. прикл. химии – 2012. – Т. 86, № 11. – C. 1756-1765. [Scopus] [eLIBRARY] [ResearchGate]
4. Хома Р.Е., Эннан А.А., Шишкин О.В., Баумер В.Н., Гельмбольдт В.О. Продукты взаимодействия оксида cepы(IV) с водными растворами гексаметилендиамина и трет-бутиламина. Кристаллическая структура дигидрата сульфата гексаметилендиаммония // Журн. неорган. химии – 2012. – № 12. – С. 32-37. [Scopus] [БД ВИНИТИ: Политематическая] [ResearchGate] [eLIBRARY]
5. Rakytskaya T.L., Kiose T.A., Truba A.S., Ennan A.A.,Dlubovskiy R.M., Volkova V.Ya. Adsorption of water vapour by natural and chemically modifid clinoptilolite and mordenite samples // Chemistry, physics and technology of surface. – 2012. – Vol. 3, N 4. – P. 455–462. [eLIBRARY]
6. Хома Р.Е., Гельмбольдт В.О., Короева Л.В., Эннан А.А., Мазепа А.В., Брусиловский Ю.Э. Спектральные характеристики продуктов взаимодействия оксида серы (IV) с водными растворами этаноламинов // Вопросы химии и химической технологии. – 2012. – № 1. – С. 133-136. [eLIBRARY]
7. Хома Р.Е. Состав и относительная устойчивость продуктов комплексообразования в системах “оксид серы (IV) – амид – вода” // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2012. – Т.17, № 2. – С. 67-75. [eLIBRARY]
8. Хома Р.Е., Гельмбольдт В.О., Шишкин О.В., Баумер В.Н., Короева Л.В. Метод синтеза, кристаллическая структура и спектральные характеристики N-(гидроксиэтил)аминометансульфокислоты // Журн. общ. химии. – 2013. – Т. 83, № 5. – С. 834-836. [Scopus] [eLIBRARY] [ResearchGate]
9. Хома Р.Е., Гельмбольдт В.О., Баумер В.Н., Шишкин О.В., Короева Л.В. Синтез и строе-ние моногидрата сульфита аминогуанидиния // Журн. неорган. химии. – 2013. – Т. 58, № 7. – С. 950-954. [Scopus] [eLIBRARY] [ResearchGate]
10. Хома Р.Е. Электрохимические свойства системы “оксид серы (IV) – вода” // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2013. – T. 18, № 1. – С. 44-50. [eLIBRARY] [Index Copernicus]
11. Хома Р.Е. Электрохимические свойства аминометансульфокислоты // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2013. – T. 18, № 3. – С. 89-95. [eLIBRARY] [Index Copernicus]
12. Хома Р.Е. Электрохимические свойства N-производных аминометансульфокислоты // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2013. – T. 18, № 4. – С. 63-68. [eLIBRARY] [Index Copernicus]
13. Хома Р.Е., Эннан А.А., Мазепа А.В., Гельмбольдт В.О. Спектральные характеристики продуктов взаимодействия оксида серы (IV) с водными растворами N-алкилированных производных моноэтаноламина // Вопросы химии и хим. технологии. – 2013. – № 1. – С. 136-138. [eLIBRARY]
14. Хома Р.Е., Эннан А.А., Гельмбольдт В.О., Шишкин О.В., Баумер В.Н. Синтез, кристаллическая структура, колебательные спектры и термохимические превращения сульфата трис(оксиметил)аминометана // Журн. неорган. химии. – 2014. – Т. 59, № 1. – С. 60-65. [БД ВИНИТИ: Политематическая] [Scopus][Thomson][ResearchGate] [eLIBRARY]
15. Хома Р.Е., Эннан А.А., Гельмбольдт В.О., Шишкин О.В., Баумер В.Н., Мазепа А.В., Брусиловский Ю.Э. Синтез и некоторые физико-химические свойства сульфатов бензиламмония // Журн. общей химии. – 2014. – Т. 84, № 4. – С. 557-561. [БД ВИНИТИ: Политематическая] [Scopus] [Thomson] [ResearchGate] [eLIBRARY]
16. Хома Р.Е., Гельмбольдт В.О., Шишкин О.В, Баумер В.Н., Пузан А.Н., Эннан А.А., Ракипов И.М. Синтез и строение моногидрата сульфита N-(гидроксиэтил)этилендиаммония // Журн. неорган. химии. – 2014. – Т. 59, № 6. – С. 716-719. [Scopus][Thomson] [ResearchGate] [eLIBRARY]
17. Ракитская Т.Л., Труба А.С., Эннан А.А., Длубовский Р.М. Адсорбция паров воды природными и модифицированными хлоридами марганца(ІІ) и кобальта(ІІ) сорбентами // Вопросы химии и хим. технол. – 2014. – № 1. – С. 131-135. [eLIBRARY]
18. Эннан А.А., Хома Р.Е., Длубовский Р.М., Абрамова Н.Н. Хемосорбция оксида серы (IV) волокнистыми материалами импрегнированными полиэтиленполиамином. 1. О гидрофильности волокнистых материалов, импрегнированных полиэтиленполиамином // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2014. – Т. 19, № 2. – С. 63-69. [ResearchGate] [eLIBRARY] [Index Copernikus]
19. Эннан А.А., Длубовский Р.М., Абрамова Н.Н., Хома Р.Е. Хемосорбция оксида серы (IV) волокнистыми материалами, импрегнированными полиэтиленполиамином. 2. Хемосорбция оксида серы(IV). // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2014. – Т. 19, № 3. – С. 20-30. [ResearchGate] [eLIBRARY] [Index Copernikus]
20. Хома Р.Е., Эннан А.А., Баумер В.Н., Пузан А.Н., Гельмбольдт В.О. Синтез и строение сульфата метиламмония // Журн. неоган. химии. – 2015. – Т. 60, № 10. - С.1315-1319. [Scopus] [Thomson] [ResearchGate] [eLIBRARY]
21. Хома Р.Е. Комплексообразование оксида серы (IV) с этилендиамином и его производными в воде // Журн. общей химии. – 2015. – Т. 85, № 4. – С. 554-562. [Scopus] [Thomson] [ResearchGate] [eLIBRARY]
22. Хома Р.Е., Эннан А.А., Баумер В.Н., Пузан А.Н. Метод синтеза, кристаллическая структура и спектральные характеристики N-(трет-бутил)аминометансульфокислоты // Журн. общей химии. – 2015. – Т. 85, № 10. – C. 1650-1652. [Scopus] [Thomson] [ResearchGate] [eLIBRARY]
23. Ракитская Т.Л., Киосе Т.А., Голубчик К.О., Олексенко Л.П., Длубовский Р.М. Закрепленные на активированном клиноптилолите галогенидные комплексы палладия(II) и меди(II) в реакции низкотемпературного окисления монооксида углерода // Вопросы химии и хим. технологии. – 2015. – Т. 3, № 101. – С. 66-72. [eLIBRАRY]
24. Хома Р.Е. Состав и относительная устойчивость продуктов взаимодействия оксида серы (IV) c водными растворами морфолина и N-алкилированных производных моноэтаноламина // Вопросы химии и хим. технологии – 2015. – № 5. – C. 42-46. [eLIBRАRY]
25. Хома Р.Е., Длубовский Р.М. Хемосорбция оксида серы (IV) водой в статических условиях. Константа Генри // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2015. – Т. 20, № 2. - С. 61-76. [ResearchGate] [eLIBRARY] [Index Copernikus]
26. Хома Р.Е., Осадчий Л.Т., Длубовский Р.М. Аминометансульфокислота и ее N-производные – компоненты буферных растворов Н. Гуда // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2015. – Т. 20, № 3. – С. 66-75. [ResearchGate] [eLIBRARY] [Index Copernicus]
27. Khoma R.E., Dlubovskiу R.M. Chemisorption of Sulfur (IV) Oxide by Aqueous Solutions of Ethanolamines Under Static Conditions // Russ. J. Gen. Chem. – 2016. – Vol. 86, N 8. – P. 1811-1818. [Scopus] [Thomson] [ResearchGate] [eLIBRARY]
28. Khoma R.E., Ennan А.А., Baumer V.N., Tsapko M.D. Interaction Products in the System Sulfur Dioxide – 2,2’-Bipyridine – Water. // Russ. J. Gener. Chem. – 2016. – Vol. 86, N 9. – P. 2237-2241. [Scopus] [Thomson] [ResearchGate] [eLIBRARY]
29. Ракитская Т.Л., Еннан А.А., Киосе Т.А., Голубчик К.О., Олексенко Л.П., Длубовский Р.М., Герасева В.Г. Влияние продолжительности кислотно-термального модифицирования на адсорбционно-структурные характеристики клиноптилолита // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2016. – Т.21, № 1.– С. 24-35. [ResearchGate] [eLIBRARY] [Index Copernicus]
30. Эннан А.А., Хома Р.Е., Длубовский Р.М., Абрамова Н.Н. Волокнистый хемосорбент оксида серы (IV) и аммиака на основе комплексных соединений хлорида никеля(II) с моноэтаноламином // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2016. – Т. 21, № 1. – С. 92-101. [ResearchGate] [eLIBRARY] [Index Copernicus]
31. Длубовский Р.М., Хома Р.Е. Индикаторные адсорбенты на основе реакционноспособных полимеров // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2016. – Т. 21, № 2. – С. 67-73. [ResearchGate] [eLIBRARY] [Index Copernicus]
32. Эннан А.А.-А., Хома Р.Е. Молекулярные комплексы оксида серы (IV) c N,O-содержащими органическими основаниями (обзор) // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2016. – Т. 21, № 3. – С. 6-31. [ResearchGate] [eLIBRARY] [Index Copernicus]
33. Хома Р.Е. Термодинамика диссоциации аминометансульфокислоты и ее N-замещенных производных в водных растворах при 293 – 313 K // Журн. физич. химии. – 2017. – Т. 91. – С. 79-82. [Scopus] [Thomson] [ResearchGate] [eLIBRARY]
34. Khoma R.E., Ennan A.A., Baumer V.N., Puzan A.N., Koksharova T.V., Mazepa A.V. Onium Salts of Sulfur-Containing Oxyanions Resulting from Reaction of Sulfur(IV) Oxide with Aqueous Solutions of 1,2-Diamines and Morpholine // Russ. J. Inorg. Chem. – 2017. – Vol. 62, N. 6, P. 736–745. [Scopus] [Thomson] [ResearchGate]
35. Хома Р.Е., Эннан А.А.-А., Чеботарев А.Н., Водзинский С.В., Маянская А.O. Термодинамика диссоциации этаноламмоннийных катионов в водных растворах // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2017. – Т. 22, № 1. – С. 6-19. [ResearchGate] [eLIBRARY] [Index Copernicus]

Патенти

1. Патент України на корисну модель UA 59830, МПК С07С 309/00, 309/15. Спосіб одержання амінометансульфонової кислоти / Хома Р.Є., Шестака О.О., Короєва Л.В., Еннан А.А., Гельмбольдт В.О. – № u201013516 ; заявл. 15.11.10 ; опубл. 10.05.11, Бюл. № 9. [Укрпатент] [PatSearch] [Espacenet]
2. Пат. на корисну модель 68595 Україна, МПК А 62 В 7/00, А 62 В 7/10. Респіратор / Еннан А. А. А., Абрамова Н. М., Ковтун В. С. – № u201114198; заявл. 01.12.11; опубл. 26.03.12, Бюл. № 6. [Укрпатент] [PatSearch] [Espacenet]
3. Пат. на корисну модель 68938 Україна, МПК А 62 В 7/00, А 62 В 7/10. Респіратор / Еннан А. А. А., Абрамова Н. М., Ковтун В. С.– № u201114385; заявл. 05.12.11; опубл. 10.04.12, Бюл. № 7. [Укрпатент] [PatSearch] [Espacenet]
4. Пат. на корисну модель 75340 Україна, МПК С07С 309/00, C07C 309/15. Спосіб одержання N-похідних амінометансульфонової кислоти. / Хома Р.Є., Еннан А.А., Короєва Л.В., Лаврека О.О., Гельмбольдт В.О. – № u201206510 ; заявл. 29.05.12 ; опубл. 26.11.12, Бюл. № 22. [Укрпатент] [PatSearch] [Espacenet]
5. Пат. на корисну модель 70927 Україна, МПК В 01 D 39/00. Склад для просочування фільтруючого матеріалу / Еннан А. А., Захаренко Ю. С. Абрамова Н. М. – № u201115451 ; заявл. 27.12.11 ; опубл. 25.06.12, Бюл. № 12. [Укрпатент] [PatSearch] [Espacenet]
6. Патент України на корисну модель UA 73387, МПК В01D 39/16 Склад для просочування фільтруючого матеріалу / Еннан А.А., Хома Р.Є., Шевцова Н.І., Короєва Л.В., Гельмбольдт В.О. - № u201201951 ; заявл. 21.02.12 ; опубл. 25.09.12, Бюл. № 18. [Укрпатент] [PatSearch] [Espacenet]
7. Пат. на корисну модель 79997 Україна, МПК B01D 39/00, B01D 39/16. Склад для просочування фільтруючого матеріалу / Еннан А.А., Захаренко Ю.С., Абрамова Н М. – № u201313013 ; заявл. 15.11.12, опубл. 13.05.13, Бюл. № 9. [Укрпатент] [PatSearch] [Espacenet]
8. Патент України на корисну модель UA 85878, МПК (2013) В 01 D 39/00 Склад для просочування фільтруючого матеріалу / Еннан А.А., Хома Р.Є., Длубовський Р.М., Абрамова Н.Н. № u201304341 ; заявл. 08.04.13, опубл. 10.12.13, Бюл. № 23. [Укрпатент] [PatSearch] [Espacenet]
9. Пат. на корисну модель 84138 Україна, МПК B01J 20/00, B01D 39/00. Склад для просочування фільтруючого матеріалу / Еннан А.А., Захаренко Ю.С., Абрамова Н.М. – № u201304830 ; заявл. 16.04.13, опубл. 10.10.13, Бюл. № 19. [Укрпатент] [PatSearch] [Espacenet]
10. Пат. на корисну модель 84139 Україна, МПК B01J 20/22, B01D 39/16. Склад для просочування фільтруючого матеріалу / Еннан А. А., Захаренко Ю. С., Абрамова Н. М.– № u201304831 ; заявл. 16.04.13, опубл. 10.10.13, Бюл. № 19. [Укрпатент] [PatSearch] [Espacenet]
11. Патент України на корисну модель UA 85923 МПК (2013) В 01 D 39/00 Склад для просочування фільтруючого матеріалу / Еннан А.А., Хома Р.Є., Длубовський Р.М., Абрамова Н.Н. – № u201305811 ; заявл. 07.05.13, опубл. 10.12.13, Бюл. № 23. [Укрпатент] [PatSearch] [Espacenet]
12. Патент 89968 Україна, МПК В01D 39/00 Сорбційно-фільтруючий матеріал, що містить аніонообмінні волокна / Еннан А.А., Хома Р.Є., Длубовський Р.М., Абрамова Н.М., Наумчак В.А. – № u201312971 ; заявл. 08.11.13, опубл. 12.05.14, Бюл. № 9. [Укрпатент] [PatSearch] [Espacenet]
13. Патент 91428 Україна, МПК (2013) В 01D 39/00 Склад для просочування фільтруючого матеріалу / Еннан А. А., Захаренко Ю. С., Грідяєв В. В.– №u201312974 ; заявл. 08.11.13, опубл. 10.07.14, Бюл. №13. [Укрпатент] [PatSearch]
14. Патент 94660 Україна, МПК В01D 39/00 Склад для просочування фільтруючого матеріалу / Еннан А.А., Хома Р.Є., Длубовський Р.М., Абрамова Н.М., Наумчак В.А. – №u201405985 ; заявл. 02.06.14, опубл. 25.11.14, бюл. № 22. [Укрпатент]
15. Патент 94661 України, МПК В01D 39/00 Склад для просочування фільтруючого матеріалу / Еннан А.А., Хома Р.Є., Длубовський Р.М., Абрамова Н.М., Наумчак В.А. – №u201405986; заявл. 02.06.14, опубл. 25.11.14, бюл. № 22. [Укрпатент]
16. Патент 96009 Україна, МПК B 01 D 39/00. Сорбційно-фільтруючий волокнистий матеріал / Еннан А.А.-А., Кіро С.А., Длубовский Р.М., Опря М.В., Хома Р.Е. – № u201408999 ; заявл. 11.08.14, опубл. 12.01.15 ; Бюл. № 1. [Укрпатент]
17. Патент 96010 Україна, МПК В01D 39/16 Склад для просочування фільтруючого матеріалу / Еннан А.А., Длубовський Р.М., Хома Р.Є., Абрамова Н.М., Наумчак В.А. – №u201409000 ; заявл. 11.08.14, опубл. 12.01.15 ; Бюл. № 1 [Укрпатент]
18. Патент 97535 Україна, МПК В01D 39/00 Сорбційно-фільтруючий матеріал / Еннан А.А., Длубовський Р.М., Хома Р.Є., Абрамова Н.М., Наумчак В.А.– № u201408996 ; заявл. 11.08.14, опубл. 25.03.15, Бюл. № 6 [Укрпатент]
19. Патент 97536 Україна, МПК В01D 39/00 Сорбційно-фільтруючий матеріал / Еннан А.А., Длубовський Р.М., Хома Р.Є., Абрамова Н.М., Наумчак В.А.– № u201408997; заявл. 11.08.14, опубл. 25.03.15, Бюл. № 6 [Укрпатент]
20. Патент 100339 Україна, МПК А62В 7/00 Засіб індивідуального захисту органів дихання людини швидкого прилаштування / Еннан А.А., Абрамова Н.М.– №u201500049 ; заявл. 05.01.15, опубл. 27.07.15, Бюл. №14. [Укрпатент]
21. Патент 100331 Україна, МПК В01D 39/00 Склад для просочування фільтруючого матеріалу / Еннан А.А., Хома Р.Є., Длубовський Р.М., Абрамова Н.М. – № u201414213 ; заявл. 31.12.14, опубл. 27.07.15, Бюл. № 14 [Укрпатент]
22. Патент 100677 Україна, МПК В01D 39/00 Склад для просочування фільтруючого матеріалу / Еннан А.А., Хома Р.Є., Длубовський Р.М., Абрамова Н.М. – № u201413733 ; заявл. 12.12.14, опубл. 10.08.15, Бюл. № 15 [Укрпатент]
23. Патент 101221 Україна, МПК В01D 39/00 Нетканий сорбційно-фільтруючий волокнистий матеріал з індикацією “спрацьовування” поглинальної ємкості / Еннан А.А., Хома Р.Є., Длубовський Р.М., Наумчак В.А., Абрамова Н.М. - № u201503481 ; заявл. 14.04.15, опубл. 25.08.15, Бюл. № 16 [Укрпатент]
24. Патент 102156 Україна, МПК В01D 39/00 Склад для просочування фільтруючого матеріалу / Еннан А.А., Хома Р.Є., Длубовський Р.М., Абрамова Н.М.– № u201413732 ; заявл. 12.12.14, опубл. 26.10.15, Бюл. № 20 [Укрпатент]
25. Патент 104598 Україна, МПК А62В 7/00В Респіратор для поглинання кислих та основних газів / Еннан А.А., Длубовський Р.М., Хома Р.Є., Абрамова Н.М., Галак А.В. - № u201507259; заявл. 20.07.15, опубл. 10.02.16, Бюл. № 3. [Укрпатент] [Espacenet]
26. Патент 106370 Україна, МПК А62В 7/00 Спосіб візуального визначення місць проникнення газів в області смуги обтюрації протипилового (з резиновою напівмаскою), протигазового та газопилозахисного респіратору / Еннан А.А., Хома Р.Є., Абрамова Н.М., Длубовський Р.М., Грідяєв В.В.- № u201510168 ; заявл. 19.10.15, опубл. 25.04.16, Бюл. № 8. [Укрпатент] [Espacenet]
27. Патент 106371 Україна, МПК А62В 7/00 Спосіб візуального визначення місць проникнення газів в області смуги обтюрації протипилового (з резиновою напівмаскою), протигазового та газопилозахисного респіратору / Еннан А.А., Хома Р.Є., Наумчак В.А., Абрамова Н.М., Длубовський Р.М. - № u201510169 ; заявл. 19.10.15, опубл. 25.04.16, Бюл. № 8. [Укрпатент] [Espacenet]
28. Патент 107042 Україна, МПК А62В 7/00В Респіратор від кислих газів з індикацією спрацювання протигазового фільтра / Еннан А.А., Длубовський Р.М., Хома Р.Є., Наумчак В.А., Абрамова Н.М. - №u201507258 ; заявл. 20.07.2015, опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10. [Укрпатент]
29. Патент 107043 Україна, МПК А62В 7/00В Респіратор від основних газів з індикацією спрацювання протигазового фільтра / Еннан А.А., Длубовський Р.М., Хома Р.Є., Наумчак В.А., Абрамова Н.Н. - №u201507265 ; заявл. 20.07.2015, опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10. [Укрпатент]
30. Патент 107184 Україна, МПК В01D 39/00 Склад для просочування фільтруючого матеріалу / Еннан А.А., Хома Р.Є., Абрамова Н.М., Длубовський Р.М., Гусельникова Н.О. - №u201511537 ; заявл. 23.11.2015, опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10. [Укрпатент]
31. Патент 109661 Україна, МПК В01D 39/00 Нетканий сорбційно-фільтруючий волокнистий амфоліт з індикацією “спрацьовування” динамічної поглинальної ємкості / Эннан А.А., Длубовський Р.М, Хома Р.Є., Абрамова Н.Н., Селівестров О.А. - № u201603009 ; заявл. 23.03.2016, опубл. 25.08.2016, Бюл. № 16. [Укрпатент]
32. Патент України на винахід. UA 112436, МПК В01D 39/00 Склад для просочування фільтруючого матеріалу / Еннан А.А., Захаренко Ю.С., Абрамова Н.Н., Грідяєв В.В. - № a201312988 ; заявл. 08.11.2013, опубл. 12.09.2016, Бюл. № 17. [Укрпатент]
33. Патент України на винахід UA 112848, МПК (2013) В 01D 39/00 Склад для просочування фільтруючого матеріалу / Еннан А.А., Хома Р.Є., Длубовський Р.М., Абрамова Н.М., Березовська Т.І. - № a201305812; заявл. 07.05.2013, опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21. [Укрпатент]
34. Патент 113021 Україна, МПК В01D 39/00 Склад для просочування фільтруючого матеріалу. / Еннан А.А., Хома Р.Є., Длубовський Р.М., Абрамова Н.М. - № u201606322. Заявл. 10.06.2016 Опубл. 10.01.2017, Бюл. № 1
35. Патент 113022 Україна, МПК В01D 39/00 Склад для просочування фільтруючого матеріалу / Еннан А.А., Хома Р.Є., Длубовський Р.М., Абрамова Н.М. № u201606322. Заявл. 10.06.2016 Опубл. 10.01.2017, Бюл. № 1